FL v. DIPPOLITO (2011)

Prosecution Opening Statements

The prosecution delivers the opening statements in the Dalia Dippolito trial.


1-FL v. Dippolito: Prosecution Opening Statements