NY v. MCKIEVER (1995)

Officer Richard Kenney

New York City Police Officer Richard Kenney, who responded to the scene, takes the stand.


10-NY v. McKiever: Officer Richard Kenney