MI v. KEVORKIAN (1994)

Dr. David Schwartz

Psychiatrist Dr. David Schwartz takes the stand.


15-MI v. Kevorkian 1994: Dr. David Schwartz