OH v. FORD (2021)

Tanisha Stewart PT2

Former Detective Tanisha Stewart continues her testimony.


22-OH v. Ford: Tanisha Stewart PT2