GA v. BAUGH (2001)

Raymond Santamaria

GBI microanalyst Raymond Santamaria takes the stand.


26-GA v. Baugh 2001: Raymond Santamaria