GA v. BAUGH (2003)

Raymond Santamaria

GBI microanalyst Raymond Santamaria takes the stand.


28-GA v. Baugh 2003: Raymond Santamaria