FL v. SAMUELS (2006)

Eyewitness Testimony

Eyewitnesses Eleanor Hermann, Jeffery Fulford, Edward Scott & Michael Ryan take the stand.


3-FL v. Samuels: Eyewitness Testimony