WI v. PROKOPOVITZ (2021)

Sgt. Richard Kurth, Ofc. Merlin Cornelius & Sgt. Zachary Roush

Sgt. Richard Kurth, Officer Merlin Cornelius & Sgt. Zachary Roush take the stand.


3-WI v. Prokopovitz: Sgt. Richard Kurth, Ofc. Merlin Cornelius & Sgt. Zachary Roush