CA v. Spector (2007)

Chai Rojana & Ming Fong Chu

Trader Vic's Beverly Hills GM Chai Rojana & bartender Ming Fong Chu take the stand.


35-CA v. Spector: Chai Rojana & Ming Fong Chu