FL v. TOBIE & COOPER (2007)

Ofc. Thomas Alfano

Ofc. Thomas Alfano, who responded to the scene, takes the stand.


4-FL v. Tobie & Cooper: Ofc. Thomas Alfano