CA v. SOMMER (2007)

Witness Testimony

Additional witnesses take the stand.


9-CA v. Sommer: Witness Testimony