IA v. SHANAHAN (2004)

Dixie Shanahan PT2

Dixie Shanahan continues her testimony.


16-IA v. Shanahan: Dixie Shanahan PT2