IA v. SHANAHAN (2004)

Paul Bush

Iowa DCI criminalist Paul Bush is recalled to the stand.


21-IA v. Shanahan: Paul Bush