SC v. ROWLAND (2021)

Justin Martin

Video analyst Justin Martin takes the stand.


20-SC v. Rowland: Justin Martin