WI v. HALDERSON (2022)

Dep. James Plenty

Deputy Plenty is recalled to the stand.


27-WI v. Halderson: Dep. James Plenty