WI v. HALDERSON (2022)

Nick Stahlkey

Forensic scientist Nick Stahlkey takes the stand.


29-WI v. Halderson: Nick Stahlkey