FL v. WUORNOS (1992)

Jethro Toomer

Forensic psychologist Dr. Jethro Toomer takes the stand.


30-FL v. Wuornos Penalty Phase: Jethro Toomer