32-FL v. Ferrell: Jennifer Wendorf, Brandy Gonzzy & Michael Magahee