FL v. FERRELL SENTENCING PHASE (1998)

Jury Instructions

The judge charges the jury.


39-FL v. Ferrell: Jury Instructions