34-NJ v. Neulander: Chief Brian Malloy & Det. Richard Rublewski