FL v. SIEVERS (2019)

Prosecution Rebuttal & Jury Instructions

The prosecution delivers their rebuttal. The judge charges the jury.


35-FL v. Sievers: Prosecution Rebuttal & Jury Instructions