FL v. BENAYER (2007)

Jennifer Marshall

Attorney Jennifer Marshall, who replaced James Eisenberg on Benayer's case, takes the stand.


38-FL v. Benayer: Jennifer Marshall