FL v. BENAYER (2007)

Jury Instructions

The judge charges the jury.


48-FL v. Benayer: Jury Instructions