MI v. PYNE (2012)

Dr. Ruben Ortiz-Reyes

Medical examiner Dr. Ruben Ortiz-Reyes takes the stand.


38-MI v. Pyne: Dr. Ruben Ortiz-Reyes