MI v. PYNE (2012)

Heather Vitta

Forensic scientist Heather Vitta takes the stand.


33-MI v. Pyne: Heather Vitta