CA v. BARDO (1991)

Lynne Marta

Rebecca Shaeffer's neighbor, Lynne Marta, takes the stand.


9-CA v. Bardo: Lynne Marta