Tomasz Kosowski

Tomasz Kosowski sits in court
Thomas Kosowski appears in court on a screen.
Tomasz Kosowski