FL v. MARTIN (2012)

Amanda Vibert, Shawn Johnson & Sarah Hayman

CSI Amanda Vibert, FDLE analysts Shawn Johnson & Sarah Hayman take the stand.


13-FL v. Martin: Amanda Vibert, Shawn Johnson & Sarah Hayman