WV v. LILLY (2021)

Mercy Phase Verdict

The jury reaches a verdict.


16-WV v. Lilly: Mercy Phase Verdict