FL v. CARLTON (2011)

Tommy Carlton

Defendant Tommy Carlton takes the stand.


12-FL v. Carlton: Tommy Carlton