AZ v. SMITH (2012)

Sgt. Elizabeth Lenzen & Det. Todd Bailey

Tempe police Sgt. Elizabeth Lenzen & Detective Todd Bailey take the stand.


10-AZ v. Smith: Sgt. Elizabeth Lenzen & Det. Todd Bailey