AZ v. SMITH (2012)

Officer Richard Laux & Det. Frank Aguilera

Tempe police Officer Richard Laux & Detective Frank Aguilera take the stand.


8-AZ v. Smith: Officer Richard Laux & Det. Frank Aguilera