13-NV v. Murphy & Tabish: Kurt Gratzer Witness Testimony