40-NV v. Murphy & Tabish: First Responder Testimony