NV v. Murphy & Tabish (2000)

First Responder Testimony

Paramedic Maria Manig & nurses Lawrence Karv & Kathleen Fox take the stand.


40-NV v. Murphy & Tabish: First Responder Testimony