NV v. Murphy & Tabish (2000)

Leo Casey PT3

Leo Casey continues his testimony.


24-NV v. Murphy & Tabish: Leo Casey PT3