68-NV v. Murphy & Tabish: Detective Christine Redmond & Deputy Felton Joshua Sr.