MN v. CHAUVIN (2021)

Paramedics Seth Bravinder & Derek Smith

Hennepin County paramedics Seth Bravinder & Derek Smith, who responded to the scene, take the stand.


17-MN v. Chauvin: Paramedics Seth Bravinder & Derek Smith