MN v. CHAUVIN (2021)

Seth Stoughton PT2

Seth Stoughton continues his testimony.


49-MN v. Chauvin: Seth Stoughton PT2