FL v. AMATO (2019)

Witness Testimony

Thomas Pechacek, Jessica Bean, Terry Robertson, Lt. Marshall Gatzey & Chris Sisco.


33-FL v. Amato Penalty Phase: Witness Testimony