FL v. AMATO (2019)

Deputy Sheriff Todd Moderson

Deputy sheriff Todd Moderson, who was first on the scene, takes the stand.


3-FL v. Amato: Deputy Sheriff Todd Moderson