GA v. TOKARS (1997)

John Roberts

Jailhouse informant John Roberts takes the stand.


73-GA v. Tokars: John Roberts