GA v. TOKARS (1997)

Mary Rose Taylor

Sara Tokars' cousin takes the stand.


11-GA v. Tokars: Mary Rose Taylor