GA v. TOKARS (1997)

Dr. John Ambrusko

Sara Tokars' father, Dr. John Ambrusko, takes the stand.


36-GA v. Tokars: Dr. John Ambrusko