MI v. SEAMAN (2004)

Christine Brueck & Nancy McCoy

Coworkers of Nancy take the stand.


18-MI v. Seaman: Christine Brueck & Nancy McCoy