FL v. RAJA (2019)

Omar Felix & CSI Keith Thomas

Senior forensic scientist Omar Felix takes the stand. CSI Keith Thomas is recalled.


23-FL v. Raja: Omar Felix & CSI Keith Thomas