NJ v. NEULANDER (2002)

OPJ

Private Detective Drew Smith & Neulander's former defense attorney Jeffrey Zucker take the stand.


27-NJ v. Neulander: OPJ: Det. Drew Smith & Jeffrey Zucker