27-NJ v. Neulander: OPJ: Det. Drew Smith & Jeffrey Zucker