FL v. NELSON (2019)

Dr. Joshua Stephany

Medical examiner Dr. Joshua Stephany takes the stand.


5-FL v. Nelson: Dr. Joshua Stephany