WI v. JENSEN (2008)

Joan Wise & Deborah Tegal

Ed Klug's secretary, Joan Wise, takes the stand followed by Deborah Tegal, an ex-girlfriend of Aaron Dillard.


114-WI v. Jensen: Joan Wise & Deborah Tegal