MI v. KEVORKIAN (1996)

Ola Frederick

Richard Frederick's wife takes the stand.


12-MI v. Kevorkian 1996: Ola Frederick