WI v. PROKOPOVITZ (2021)

Jennifer Friday

The daughter of Kathy Friday takes the stand.


29-WI v. Prokopovitz: Jennifer Friday